Clicky

Je vragen over Genesis beantwoord

Genesis 1

Hoe weten we dat God de wereld heeft geschapen?

God legt dit uit in Genesis 1. Er zijn ook natuurkundige bewijzen voor. Zie bijvoorbeeld deze blogpost.

Duurde de schepping 6 letterlijke dagen?

Dat zou kunnen. God is er zeker toe in staat. Maar je kunt Genesis 1 ook op andere manieren interpreteren. Het artikel ‘Duurde de schepping 6 dagen?’ gaat hier uitgebreid op in. Eigenlijk een must-read voor als je Genesis 1 wilt begrijpen.

Hoe oud is de aarde?

Er zijn zowel goede bewijzen voor een jonge leeftijd (6-10.000 jaar) van de aarde als voor een hoge leeftijd (miljarden jaren).

De website answersingenesis.com gaat uit van een jonge aarde, terwijl Frank Turek en Norman Geisler in hun boek ‘Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn’ ervan overtuigd zijn dat de kosmos veel ouder is.

Beide standpunten zijn te verenigen met Gods Woord. Zie ook weer mijn blogpost ‘Duurde de schepping 6 dagen?’

Hoe kan er licht geweest zijn zonder zon?

Dat hangt er vanaf hoe je Genesis 1 interpreteert. In ‘Duurde de schepping 6 letterlijke dagen’ laat ik zien dat je Genesis 1 niet letterlijk hoeft te lezen. Een stukje hieruit:

‘We kunnen de tekst ook meer literair-artistiek lezen. Dat wil zeggen: als een verhaal met een boodschap en niet als een logboek.

Wat zie je dan? Op dag 1 – 3 geeft God het universum vorm en een functie. Op dag 4 – 6 vult God de ruimtes die zijn gemaakt.

Dag 1 licht en duisternis, dag 4 de zon, maan en sterren.

Dag 2 de hemel en de zee, dag 5 de vogels en de vissen.

Dag 3 vruchtbaar land, dag 6 de landdieren en de mens.

Dag 7: God rust.

Het punt dat God communiceert, is dat Hij orde schept waar eerst chaos was. Hij heeft een duidelijk doel met deze schepping: Hij alleen is God, Hij alleen moet worden vereerd, Hij geeft alles zijn plek, Hij is liefdevol en zorgt voor Zijn creatie.’

Lees je Genesis 1 wel letterlijk en was er eerst licht en toen pas de zon, dan was het God zelf die voor het nodige licht zorgde. In Openbaring 21 staat dat op de nieuwe aarde geen zon en maan meer nodig zijn, omdat Gods luister zelf over het Nieuwe Jeruzalem zal schijnen.

Wat zegt de Bijbel over evolutie?

Heel weinig. Sowieso niets in Genesis 1. Macro-evolutie (waarbij de ene soort verandert in een andere soort) bestaat niet. Micro-evolutie, waarbij binnen een soort veranderingen optreden, komt wel voor.

Als Noach de dieren verwelkomt op zijn ark is er van ieder onreine diersoort één paar en van iedere reine diersoort 7 paar. Van de vogels ook zeven paar. Vanuit die soorten zijn de subsoorten ontstaan.

Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Wat betekent dat?

God is Geest. Hij kan ongetwijfeld verschillende vormen aannemen, maar het is niet zo dat wij letterlijk op Hem lijken.

Dat wij geschapen zijn naar Zijn beeld betekent dat we innerlijk op Hem lijken. We moeten als het ware Zijn karakter weerspiegelen en namens Hem taken uitvoeren op aarde. Dat was althans het oorspronkelijke plan.

Genesis 2

Waarom is de volgorde van de schepping anders in Genesis 2 dan in Genesis 1?

Hier zijn verschillende meningen over. Zo kun je Genesis 2 zien als een versie waarbij ingezoomd wordt op de mens, de kroon op Gods schepping. Genesis 1 gaat over de hele kosmos, terwijl Genesis 2 meer gaat over de mens.

Als je Genesis 1 bovendien meer als een literaire dan als een natuurkundige beschrijving van de schepping leest, dan is Genesis 2 dat ook. De volgorde van de gebeurtenissen is dan niet zo belangrijk. Het gaat meer om wat God wil zeggen.

Anderen geloven dat God niet alleen Adam en Eva maakte, maar ook andere mensen. In Genesis 2 richt Hij zich echter specifiek op deze twee mensen, omdat zij zorg moesten dragen voor de tuin van Eden, het paradijs.

Wat was de boom van het leven?

De boom van het leven was een prachtige boom in het midden van de tuin van Eden. Zolang Adam en Eva van deze boom aten, zouden ze eeuwig leven hebben.

Nadat ze de fout in gingen, moesten ze de hof uit. Anders zouden ze niet sterven.

De boom van het leven komt op de nieuwe aarde terug. Wij zullen dan hier weer van eten.

De boom van het leven is ook een verwijzing naar Jezus Christus.

Wat was de boom van goed en kwaad?

Dit was waarschijnlijk geen boom met vruchten waar je extra kennis van zou krijgen als je ervan at. Adam en Eva waren letterlijk onschuldig zolang ze niet aten van deze boom. Ze kenden het kwaad niet, want ze het hadden het nog nooit meegemaakt. Daarom waren ze ook naakt en ze schaamden zich er niet voor.

Toen ze waren verleid door de slang en aten van de vruchten van deze boom maakten ze voor het eerst kennis met het kwaad. Ze hadden namelijk gezondigd en ze merkten dat ze naakt waren. Ze raakten hun onschuld kwijt.

Hoewel de boom van het leven terugkomt op de nieuwe aarde, geldt dat niet voor de boom van goed en kwaad.

Adam en Eva moesten zonder zonde blijven in de tuin om heilig te blijven voor God. God moest hen wel de mogelijkheid geven om te zondigen, anders konden ze Hem niet uit vrije wil dienen. Zonder keuze, geen vrijheid.

Helaas maakten ze een misstap en de rest is geschiedenis, zeggen we dan.

Waarom komt die boom dan niet meer terug op de nieuwe aarde? Omdat Adam en Eva zichzelf moest rechtvaardigen door NIET van de verboden vrucht te eten.

Wij daarentegen zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus! We hoeven niet meer op de proef te worden gesteld, want Hij heeft ons gered.

Is Eva echt gemaakt van Adams rib?

Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. (Genesis 2:21)

Het Hebreeuwse woord voor rib is ‘tsela’. Dit betekent zowel ‘rib’ als ‘zij’ of ‘zijkant’. Wat God hier doet, is veel meer dan een stuk bot wegnemen. In feite wordt de mens gesplitst in een man en een vrouw.

Waarom moet een man zijn familie verlaten om één te worden met zijn vrouw?

De mens is man en vrouw geworden. Zoals Adam zegt, zijn zij ‘één van bot en één van vlees’. Man en vrouw vormen een zelfstandige eenheid.

De cultuur was in de oudheid heel anders dan die van tegenwoordig. Het individualisme dat we hier in het moderne westen kennen, bestond toen nog niet.

Een man die opgroeide bij zijn familie had wellicht de neiging om bij hen te blijven wonen, ook na zijn trouwen. Wat zou het gevolg zijn? Misschien wel dat de schoondochter het hulpje van de familie werd.

Dat is niet de bedoeling, zegt God hier. Als man verlaat je je familie en vorm je een nieuwe eenheid met je vrouw. De man moet zijn vrouw dus ook als gelijke zien.

Genesis 3

Wie of wat was de slang?

De slang was de persoon die Eva en Adam verleidde van de boom met vruchten van goed en kwaad te eten.

‘Was dit echt een pratende slang?’, hoor ik je zeggen.

Dat zou kunnen, maar het hoeft niet. Elders wordt de slang ‘satan’ genoemd. Dat betekent Gods tegenstrever. Hij wordt wel omschreven als een hemelbewoner / engel (Job 1), maar ook als een draak in Openbaring 12.

In Jesaja wordt omschreven hoe deze tegenstander van God een opstand veroorzaakte en 1/3 van alle engelen met zich meenam.

Misschien kan deze satan verschillende vormen aannemen en verscheen hij als een slang aan Adam en Eva. Of misschien zegt het woord ‘slang’ wel meer over zijn uiterlijk dan over zijn innerlijk.

Waarom wordt Eva zwaarder gestraft dan Adam? Waarom mag hij over haar heersen?

Dit is een heikel punt en het raakt aan het thema ‘Gods wil’, iets wat veel mensen moeilijk te begrijpen vinden.

God is almachtig. Hij kan alles. Maar God heeft ook beperkingen. Hij kan NIET tegen Zijn eigen karakter in gaan.

God is heilig en Hij is liefde. Omdat Hij liefde wil, moet God de mensen wel een vrije keuze geven. Ze moeten dus kunnen kiezen Hem lief te hebben of Hem af te wijzen. De enige manier waarop dat kan, is door ze de mogelijkheid te geven van de boom met verboden vruchten te eten.

Wil God dat ze hiervan eten? Nee, natuurlijk niet. Maar Hij moet die boom er wel neerzetten, anders hebben Adam en Eva niets te kiezen. Dan zijn ze robots, geen mensen.

God is ook heilig. Dat betekent dat Hij geen zonde kan accepteren. Geen enkele, hoe klein ook. Heiligheid is als een groot wit laken, zonde is als modder onder je schoenen. Hij kan niet toestaan dat je over dat witte laken loopt met vuile schoenen.

Wil God Adam en Eva uit de hof verwijderen? Nee, natuurlijk niet. Maar Hij moet wel. Hij kan geen zonde tolereren.

Vanaf het moment dat Adam en Eva in de fout gaan, wordt een proces in gang gezet dat niet zal stoppen. Want God is ook liefde. Er is maar één manier voor Adam, Eva en alle andere mensen om weer toegang te krijgen tot God.

De modder moet van hun schoenen worden afgespoeld. De mens moet worden gewassen. Of beter gezegd: iemand moet de straf op zich nemen die de mens verdient. Dat moet wel iemand zijn die zonder zonde is. De enige die zonder zonde is, is God zelf. Dus doet Hij wat niemand verwacht: Hij wordt mens, vervult de opdracht zonder zonde te blijven en sterft in plaats van de mensen.

Als God Adam, Eva en de slang toespreekt, zegt Hij niet wat Hij wil dat er gaat gebeuren. Hij vertelt wat er gaat gebeuren.

Hij wil niet dat Adam voortaan moet zwoegen, maar dat is een gevolg van de zonde.

Hij wil niet dat Eva’s bevallingen moeilijker worden, maar dat is het gevolg van de zonde.

Hij wil niet dat de man over de vrouw zal heersen, maar dat is een gevolg van de zonde! Als je goed oplet dan zie je in de rest van de Bijbel dat God de positie van de vrouw versterkt.

Zelfs wetten en voorschriften die in onze ogen vrouwonvriendelijk lijken, zijn bedoeld om vrouwen te beschermen. (Als je meedoet aan de Bijbel in 2 jaar, licht ik dit daar verder toe.)

En als Paulus in zijn brief aan de Efeziërs schrijft dat de vrouw onderdanig moet zijn aan haar man, vergelijkt hij de vrouw met de kerk. De kerk moet onderdanig zijn aan Christus en Hem dienen.

Maar de man moet zijn vrouw dienen zoals Christus de kerk dient! En wat deed Jezus? Hij offerde alles op en leed ongelooflijk.

In Gods koninkrijk is de één niet hoger dan de ander. We dienen elkaar vanuit een positie van nederigheid. Dat is Gods wil.

Wat zijn cherubs?

Waarschijnlijk engelachtige wezens, soldaten in Gods leger. Zij moesten de tuin van Eden bewaken.

Er staat trouwens ook een heen en weer flitsend, vlammend zwaard op wacht! Dit staat symbool voor Gods oordeel.

Waarom spreekt God soms in meervoud over zichzelf?

God zegt heel nadrukkelijk dat Hij één is. Er is geen andere God dan Hij.

Tegelijk is Hij wel God. Hoewel we meestal zeggen ‘Vader’, ‘Heer’, en ‘Hij’ is niet God niet alleen mannelijk, maar ook vrouwelijk. Zowel de man als de vrouw zijn immers naar Zijn evenbeeld geschapen.

Op dezelfde manier is God zowel één als meer dan één. In de Bijbel komen we zowel God de Vader als Jezus de Zoon als de Heilige Geest tegen.

Dit zijn geen drie goden, maar de drie uitingen van één en dezelfde God. God is daarom ook nooit eenzaam of alleen. Hij is in volkomen harmonie met zichzelf.

Toen God voor Adam en Eva kleding maakte ontstond toen ook warm en koud? Of was het in het hof van Eden warm en omdat ze eruit moesten het buiten de tuin koud was?

In het Midden-Oosten, waar de Hof van Eden waarschijnlijk lag, is het altijd warm genoeg, maar er is wel verschil in temperatuur. In de tijd van Adam en Eva ook al. Misschien gebruikten ze ‘s nachts wel een dekentje. Het zou kunnen 🙂

Maar het hele punt van het feit dat ze kleding kregen is dat ze hun onschuld waren kwijtgeraakt. Je merkt het met kinderen ook. Tot een bepaalde leeftijd zijn ze zich helemaal niet bewust van hun naaktheid. Naar mate ze ouder worden, verandert dat. Adam en Eva schamen zich voor hun zonden en voor hun naaktheid. Daarom verbergen ze zich en daarom maakt God kleding voor hen.

Genesis 4

Waarom wees God Kaïns offer af?

Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. (Genesis 4:3-5)

De Bijbel zegt niet waarom God het offer van Kaïn afwees, maar wel waarom Hij Abels offer opmerkte. Abel koos het mooiste dier uit.

Dit zegt alles over zijn hartsgesteldheid. Abel offerde omdat Hij het wilde, Kaïn omdat het moest.

Wat er vervolgens gebeurt, zegt veel over het karakter van Kaïn. Hij is bitter, hij is jaloers en hij haat zijn jongere broer. Hij slaat hem dood.

Je kunt God dus niet Abels dood verwijten. Kaïn is misschien nog wel boos op God omdat ze niet meer in de hof van Eden mogen wonen. Hij brengt wel een offer, maar hij brengt God geen eer.

Met wie trouwde Kaïn en de andere mensen? Waarom voelde Kaïn zich bedreigd door andere mensen?

De Bijbel zegt het niet expliciet. Het zou kunnen dat Adam en Eva al voldoende andere kinderen hadden gekregen voor we bij de tragedie van Kaïn en Abel aankomen.

Een andere theorie is dat God in Genesis 1 meer mensen maakte dan alleen Adam en Eva.

Wat het antwoord ook is, er waren voldoende mensen voor Kaïn om zich bedreigd te voelen en voldoende vrouwen om mee te trouwen.

Genesis 5

Hoe kan het dat iedereen zo oud werd?

Dat is lastig te zeggen. Het was in ieder geval Gods ontwerp vanaf het begin dat we eeuwig zouden leven.

Adam en Eva waren uiteraard volmaakt gemaakt. Door de zonde treedt later degeneratie op. Dat wil zeggen dat de mensheid zowel fysiek als geestelijk achteruit ging.

God besluit op een gegeven moment ook dat de mens niet meer zo lang mag leven. Dat is blijkbaar beter.

Waarom leeft Henoch maar 365 jaar, terwijl de meeste andere mensen veel langer leefden?

Henoch sterft niet, maar wordt vanwege zijn bijzondere wandel met God opgenomen in de hemel. Het is dus een voorrecht dat hij niet zo lang hoeft te zijn op deze wereld.

Waar gingen de andere mensen heen na hun dood? Net als Henoch naar de hemel? Naar de onderwereld? Of was er niets voor hen?

In mijn blogpost ‘Ik herken straks niemand in de hemel’ ga ik wat dieper in op de hemel en op de nieuwe aarde.

In het Oude Testament wisten de mensen niet veel van de hemel. Jezus heeft er veel onderwijs over gegeven. Hij vertelt onder meer over een arme man, Lazarus genaamd, die na zijn sterven aan de borst van Abraham ligt.

Dat betekent dus dat ook voor de mensen van het Oude Testament de hemel wacht, mits ze in geloof verbonden zijn met de dood en opstanding van Jezus Christus.

Hoe kan dat als Jezus nog niet is gestorven?

In het Oude Testament wil God dat de mensen op Hem vertrouwen. Ja, ze moeten offers brengen, maar die wijzen allemaal vooruit naar het sterven van Jezus eeuwen later.

De offers redden echter niet. Dat doet alleen Jezus. Wie zich met hart en ziel probeert aan de Wet van God te houden, weet dat hij/zij altijd tekortschiet. Dus daarom moesten ook de mensen in het Oude Testament vertrouwen op God, dat Hij zou aanvullen waar zij tekortkomen.

Genesis 6

Wat betekent het dat de Geest van God niet voor altijd in de mens mag blijven?

Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. (Genesis 6:3)

De levensgeest is in feite de Heilige Geest, de Geest van God. Wat doet de Gods Geest? Hij is actief aan het werk om mensen naar God te leiden. Hij getuigt van de waarheid en overtuigt van zonde.

Maar mensen hebben wel een vrije wil. Ze kunnen God afwijzen. Ons leven is dus in feite genadetijd. In die tijd kunnen we kiezen voor God of tegen God.

Die tijd kon niet eindeloos duren, maximaal 120 jaar.

Waarom mochten mensen niet ouder worden dan 120 jaar?

Deze vraag is in feite dezelfde vraag als hier boven. Laten we opnieuw kijken naar het vers:

Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. (Genesis 6:3)

Op het eerste gezicht lijkt dit vers erop te wijzen dat God de levensduur van een mens beperkt tot 120 jaar. Maar na de Vloed leefden de mensen nog ruim 120 jaar lang. Dus, is er een tegenstrijdigheid tussen wat God heeft verordend en wat er feitelijk is gebeurd?

Als we goed kijken naar de context en de vervulling, zullen we ontdekken dat God niet bespreekt hoe lang mensen zullen leven. In plaats daarvan verwijst God naar Zijn eigen daden. In deze passage bepaalt God dat het aantal jaren tussen Zijn besluit om de goddeloosheid van de mensheid te straffen en de uitvoering van dat besluit 120 jaar zal zijn. Hij gaf de mensheid 120 jaar om zich van hun zonden te bekeren en terug te keren naar hun Schepper voordat hij Zijn goddelijke oordeel zond in de vorm van de wereldwijde, aarde-bedekkende Vloed.

Merk op dat deze 120 jaar niet noodzakelijkerwijs verwijst naar de hoeveelheid tijd die God Noach gaf om de Ark te bouwen. Het is waarschijnlijker dat Noach iets minder dan 100 jaar had om hem te bouwen.

De 120 jaar zoals genoemd in Genesis 6 verwijst niet naar de limiet van het leven van de mens, maar naar het aantal jaren van genade totdat Hij Zijn goddelijke toorn zou ontketenen op de slechtheid van de mensheid. Hoewel Hij ons geen exact tijdschema heeft gegeven voor wanneer Hij de aarde met vuur zal oordelen, kunnen we er zeker van zijn dat het nu de tijd is om ons te bekeren of om anderen op te roepen tot bekering en geloof in de enige Ark van verlossing – Jezus Christus. (Bron: answersingenesis)

Hoe kan het dan dat mensen nog steeds ouder werden dan 120?

Die 120 jaar had dus te maken met de zondvloed die eraan zat te komen, niet direct met hoe lang mensen voortaan konden leven.

Toch neemt de levensduur geleidelijk af na de zondvloed. Waarom? Op de site Answers in Genesis wordt gezocht naar antwoorden. Ze noemen als opties:

  • Ander dieet;
  • Mogelijk hoger zuurstofgehalte op aarde voor de vloed;
  • De vegetatie was veranderd of moest zelfs opnieuw beginnen nadat het water was gezakt.

Geen van deze opties zijn echter bevredigend. Het meest waarschijnlijke is dat er een verandering heeft plaats gevonden in de genen van de mens. Alle mensen zijn immers afkomstig uit Noach en zijn vrouw.

Noach werd 950 jaar, zijn zoon Shem ‘slechts’ 600 jaar. Mensen geboren na de zondvloed werden gemiddeld zo’n 450 jaar. Na de toren van Babel zo’n 240 jaar. Vervolgens neemt de levensverwachting steeds verder af.

Heeft dit dus te maken met Noachs genen? Het zou kunnen. Er is ook een profetie over Noach uitgesproken bij zijn geboorte:

Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ (Genesis 5:29)

Noach betekent ‘rust’. De mensen na hem hoefden geen duizend jaar meer op het land te werken en te zwoegen, maar steeds korter. Misschien is het wel genade dat we niet meer zo lang leven.

Kortom, de Bijbel geeft aanwijzingen als antwoord op deze vraag, maar geen honderd procent duidelijk.

Hoe groot was de ark?

Volgens de Bijbel 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Een el is 45 of 50 centimeter. Dus dan kom je uit op 135 meter lang, 22 meter breed en 13 meter hoog. Of als een el 50 centimeter is op 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog.

Hoe konden alle dieren op die ark een jaar lang overleven?

Van elke diersoort werd een mannetje en een vrouwtje aan boord gebracht. Van elke soort! Dus van de hondachtige één paar, van de katachtige één etc.

Dieren die zouden overleven zonder ark hoefden uiteraard niet in te schepen.

Een onwaarschijnlijk verhaal? Ja. Of beter gezegd: het is een wonderlijk verhaal. Maar de zondvloed heeft echt plaatsgevonden. Daar zijn talloze geologische aanwijzingen voor. Bovendien vind je zondvloed-verhalen in vrijwel alle oude beschavingen.

Het verschil is dat de enige zeewaardige ark te vinden is in de Bijbel. De verhoudingen zijn ideaal voor een schip en worden vandaag de dag nog steeds gebruikt.

Genesis 7

Wat wordt bedoeld met ‘oervloed’?

De Bijbel bedoelt regen. In de tijd van Mozes, toen Genesis werd geschreven, dachten de mensen dat de aarde omgeven was door water. Hoe anders kon het regenen? Ze waren niet bekend met water dat verdampt uit de zee, opstijgt, wolken vormt en vervolgens als regen weer neerdaalt. Zij dachten dus dat de hemel een koepel was met water eromheen.

Genesis 8

Noach maakte een brandoffer van al het reine vee en al de reine vogels. Dan blijft er toch niets reins over?

Noach moest van alle reine dieren en van de vogels zeven mannetjes en zeven wijfjes meenemen. Van elke soort werden brandoffers gemaakt, maar er bleven dus voldoende dieren over om zich weer te vermenigvuldigen.

Genesis 11

Hoe zag de toren van Babel eruit?

De toren van Babel was waarschijnlijk een zogeheten ziggoerat. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Het is opvallend dat over de hele wereld ziggoerats of soortgelijke bouwwerken zijn gevonden, met name in Irak en Iran (Babel lag in het huidige Irak). Dit is logisch als je je bedenkt dat de mensen zich over de wereld verspreiden vanuit Babel.

Genesis 18

Hoe weet Abraham dat als drie mannen bij hem op bezoek komen, dat de Heer onder hen is? Niemand heeft hem toch ooit gezien?

De vraag is of Abraham gelijk doorhad dat het hier om hemelse bezoekers ging. Hij behandelt ze als eervolle gasten, dat zeker. Maar het lijkt erop dat hij pas gedurende het gesprek doorheeft dat Gods vertegenwoordigers (drie engelen) bij hem op bezoek zijn. Eén van hen spreekt namens de Heer.

Hoe wist Abraham wat God dacht?

Dat wist Abraham niet. Genesis is eeuwen later door God gedicteerd aan Mozes. God heeft hem dus verteld wat hij dacht toen Hij met Abraham in gesprek was.

Waarom gaat God eigenlijk naar Sodom en Gomorra toe als Hij alles al weet?

God weet natuurlijk wat er is gebeurd in deze steden en hoeft niet daadwerkelijk af te dalen om aanvullend onderzoek te doen. Wat de Bijbel hier benadrukt, is dat God de aantijgingen tegen Sodom en Gomorra heel serieus neemt. Hij stelt zich op als een rechter die zelf op de plaats delict gaat kijken en vervolgens een oordeel uitspreekt.

Genesis 19

Waarom levert Lot zijn dochters uit om de mannen (engelen) te redden?

Oh, wat een tragedie! Lot woont lang genoeg in deze stad om te weten hoe slecht de mensen zijn. Hij weet wat de vreemdelingen te wachten staat als ze op het plein overnachten. Daarom dringt hij erop aan om bij hem te overnachten.

Uit mededogen neemt Lot dit risico. Hij weet dat de mannen van de stad misschien wel naar zijn huis zullen komen. Als dat gebeurt, probeert hij ze tegen te houden.

De vreemdelingen zijn nu onder zijn dak en zijn grootste verantwoordelijkheid. Vergeet niet dat in die tijd in het Midden-Oosten een cultuur van eer en schaamte heerste. Wij zijn zeer individualistisch en pragmatisch. Wij kiezen voor onszelf en zouden de mannen hebben uitgeleverd om onze familie te beschermen.

Maar Lot, in zijn cultuur en in zijn ogen, had geen keus. Hij moest de mannen beschermen, anders zou een grote schande over zijn familie komen. Hij zou waarschijnlijk zichzelf hebben geofferd als de mannen in hem geïnteresseerd waren. Hij probeert het daarom met zijn dochters.

Gelukkig grijpen de engelen in!

En toch… hoe zou dit overgekomen zijn bij Lots dochters? Hun vader koos voor zijn eer en voor bescherming van de vreemdelingen en tegen hem.

Dus als ik zeg dat Lot handelde vanuit zijn cultuur van eer en schaamte, zeg ik niet dat Lot een juiste keuze maakte. Het is een verklaring, geen excuus. Hij moest kiezen tussen twee kwaden.

In landen waar nu nog steeds deze cultuur heerst, vinden vele misstanden plaats juist om de eer van de familie te beschermen. Denk maar eens aan gevallen van eerwraak waar vrouwen het slachtoffer van worden.

Waarom staat dit verhaal in de Bijbel?

De Bijbel is het verhaal van God en mens. Het is een eerlijk verhaal. Het vertelt hoe het is gebeurd. Wat dat betreft, is er weinig censuur.

Waarom mag Lot naar Soar vluchten? Had God niet kunnen wachten tot hij in de bergen aankwam?

Dit is wat speculeren, maar ik denk dat Lot bang was nooit bij de bergen aan te kunnen komen of in ieder geval niet voor de nacht voorbij was. God zou wachten tot hij was aangekomen, maar dat kon natuurlijk geen dagen duren.

Waarom is Lot zo belangrijk voor God?

De Heer had beloofd dat Hij de stad niet zou verwoesten als er tien rechtvaardigen waren. Alleen Lots familie bleek rechtvaardig en daarom redde God hen. Helaas vertrouwde Lots vrouw niet op Gods Woord en hield ze vast aan de stad die Hij ging vernietigen.